ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА БІБЛІОТЕКИ
Харківської загальноосвітньої школи №131

1. Загальні положення

1.1. Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосередньо директору.

1.2 Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.3 На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці:

· з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;

· з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2.2. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.3. Здійснює інформаційне забезпечен­ня навчально-виховного процесу в навчальному закладі та надає допомогу вчителям у проведен­ні навчальних заходів з використанням комп'ютерної техніки та технічних засо­бів навчання.

2.3. Формує бібліотечний фонд: комплектує фонд програмними творами, навчальною літературою, довідково-енциклопедичними виданнями; навчальними фондами відеотеки (ауді- і відео записи), фонотеки (магнітні записи, оптичні диски); комп’ ютерними програмами для самостійної роботи користувачів.

2.4. Організовує бібліотечний фонд:

· здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);

· проводить технічну обробку документів;

· організовує розміщення і зберігання фонду;

· перевіряє правильність розстановки документів;

· проводить періодичні перевірки фонду.

2.6. Веде роботу з підручниками:

· опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює надходження; аналізує забезпеченість учнів підручниками;

· організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір підручників;

· веде електронний облік підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

· обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі й в читальному залі, організовує та проводить пов'язану з цим роботу;

· складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання, друкує інформацію про нові надходження;

· популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом; складає колективні та індивідуальні плани читання; організує традиційні та віртуальні виставки;

· забезпечує доступ до всіх джерел інформаційного простору – друкованих видань, медіа ресурсів бібліотеки, мережі Інтернет; надає допомогу у самостійній роботі з інформаційними ресурсами;

· консультує користувачів з правил використання комп’ ютерної техніки; надає допомогу учням та вчителям щодо участі в освітніх проектах;

· забезпечує знайомство кожної вікової групи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;

· вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

· консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання;

· підтримує в належному стані засоби комп’ютерної та телекомунікаційної техніки; інформує керівництво про необхідність своєчасного обслуговування технічних засобів бібліотеки.

2.9. Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

2.10. Організовує забезпечення бібліотеки необхідною біб технікою, обладнанням тощо.

2.11. Веде та рекламує веб-сторінку бібліотеки на сайті закладу.

2.12. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

3. Права

Завідувач бібліотеки має право:

3.1. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2. Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3. Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питань роботи біблі­отек.

3.5. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки.

3.6. Вимагати від користувачів дотримуватись встановлених норм і правил.

3.7. Установлювати зв'язки з іншими бібліотеками.

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.9. На захист професійної честі й гід­ності, має право знайомитися із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати на них пояснен­ня, має право вимагати конфіденційності службового розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4. Відповідальність

Завідувач бібліотеки несе відповідальність за:

4.1. Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів тощо).

4.3. Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання обов'язків, передбачених по­садовою інструкцією.

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

Кiлькiсть переглядiв: 882